Leveringsvoorwaarden.


Voor elke opdrachtverstrekking aan Jan Coaching zijn de volgende Algemene Opdrachtvoorwaarden van kracht, voor zover daarvan bij de opdrachtverstrekking niet is afgeweken.
Zulks dient dan schriftelijk te worden vastgelegd.

Prijsopgaven

Prijsopgaven gebeuren op basis van de door Jan Coaching ingeschatte hoeveelheid om uw opdracht zorgvuldig en succesvol te realiseren. Als kosten dusdanig afwijken en niet in redelijkheid binnen de tarieven kunnen worden gehanteerd, zal Jan Coaching daarover in nader overleg met u afspraken maken.
Reis- en verblijfkosten in het buitenland worden afzonderlijk verrekend op basis van kostprijs.
Bij doorlopende contracten wordt het tarief automatisch per 1 januari aangepast met de inflatiecorrectie.
Tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Opdrachtaanvaarding

Als bij uitvoering van uw opdracht blijkt, dat er zich voor u en/of Jan Coaching niet voorziene omstandigheden voordoen, die aanpassing van uw opdracht noodzakelijk maken, treedt Jan Coaching hierover direct met u in overleg. Dit geldt in het bijzonder bij dreigende overschrijding van het afgesproken budget.

Declaraties

De declaraties worden - tenzij anders met u overeengekomen - maandelijks opgesteld en ingediend. Verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld. Betaling dient binnen 15 dagen te geschieden. Bij elke latere betaling - zonder dat daarover met Jan Coaching afspraken zijn gemaakt - behoudt Jan Coaching zich het recht voor een kredietopslag van 1% per maand in rekening te brengen.

Voortijdige beëindiging

Mocht een opdracht om welke reden dan ook voortijding door u worden beëindigd, dan zijn de kosten verschuldigd, die betrekking hebben op de reeds verrichte werkzaamheden tegen de geldende tarieven. Voor het nog uitstaande deel van de opdracht wordt een schadevergoeding in rekening gebracht, die gelijk is aan het totaal van de werkzaamheden van maximaal 2 maanden en het daarvoor geldende tarief.
De verrekening van het een en ander dient binnen 10 dagen te geschieden. Bij elke latere betaling behoudt Jan Coaching zich het recht voor een kredietopslag van 1 % per maand in rekening te brengen.

Aanvaarding algemene voorwaarden

In de prijsopgaven van Jan Coaching wordt expliciet verwezen naar deze Algemene Opdrachtvoorwaarden.
Bij het verstrekken van opdrachten aan Jan Coaching stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.